Zarząd MUKS Kotwica 50 działając na podstawie Statutu Stowarzyszenia (paragraf 19, punkt 1) zwołuje na dzień 11 lipca 2016 r. Zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawcze Stowarzyszenia (zwane dalej „Walne Zebranie”), które odbędzie się o godzinie 16:00 w Kołobrzegu, w hali Milenium (sala prasowa), ul. Łopuskiego 38.

W razie braku quorum w I terminie Walne Zebranie odbędzie się 11 lipca 2016 w II terminie, o godz. 16.30.

PROPONOWANY PORZĄDEK OBRAD (w sprawie ewentualnych zmian w porządku obrad należy kontaktować się z Zarządem Klubu, ewentualne zmiany mogą być dokonane także przez Walne Zebranie – paragraf 19, punkt 6):

1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zebrania.

2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania i jego zdolności do podejmowania uchwał.

3) Przyjęcie porządku obrad.

4) Sprawozdanie Zarządu z działalności Klubu za sezon 2015/2016.

5) Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zarządu z działalności Klubu za sezon 2015/20166.

7) Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej z działalności Klubu za sezon 2015/2016.

10) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich zadań w sezonie 2015/2016.

11) Dyskusja.

12) Zamknięcie obrad Walnego Zebrania.

Walne Zebranie